Avainsanat

, , , , ,

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Walesilainen Coleg Gambria ovat suunnitelleet seitsemän viikkoa kestävän avoimen verkkokurssin, joka liittyy opetuksen henkilökohtaistamisen teemoihin. MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy.  Tämän pian käynnistyvän avoimen verkkokurssin oppimisprosessi perustuu Aarnion ja Enqvistin (2001) kehittämään DIANA-malliin. Monien omien MOOC- kokemuksien pohjalta suunnittelun lähtökohtana oli tukea yhteisöjen syntyä pedagogisilla valinnoilla sekä tuoda vahvemmin yhteisölliseen oppimiseen perustuvaa otetta. Tekniseksi ympäristöksi valikoitui monen mutkan kautta massiivisten avointen verkkokurssien alustaksi suunniteltu Canvas Network.

Massiivista, dialogista ja autenttista oppimista verkossa?

Valitsemamme DIANA-malli edellyttää etukäteen suunniteltua ohjausotetta ja -prosessia. Toiseksi DIANA-malli soveltuu toteutukseen hyvin sen vuoksi, että maantieteellisesti ja kansallisesti hajallaan olevat osallistujat voivat aidosti luoda omia oppimiskysymyksiä ja  oppiminen lähtee autenttisista lähtökohdista. Tämä autenttisuuden mahdollistaminen luo hyvän pohjan jokaisen osaamisen kehittymiselle ja yhteiselle tiedonrakentamiselle. Jokaisen pienryhmän oppimistulos on vastaus autenttiseen lähtötilanteeseen. Tulos voi toimia jatkossa huoneentaulun tavoin osallistujien suunnitellessa ja toteuttaessa hyviin käytäntöihin perustuvaa oppimispolkujen henkilökohtaistamista omissa oppilaitosympäristöissä.

Tarvitsemme tulevaisuudessa useita erilaisia, toisiaan täydentäviä ja keskenään risteäviä oppimispolkuja mielekkään ja tuloksellisen elinikäisen oppimisen tueksi, niin avoimia kuin suljettuja sekä hyödyntäen formaalia, nonformaalia ja informaalia oppimista. Monipuolinen pedagoginen ja tekninen käytettävyys on pidettävä kehittämistyön tavoiteena. Myös ajatus erillisistä MOOC-oppimisympäristöistä on saanut kokemuksellista pohjaa.

20130306-03-02-026-001

Nyt käynnistyvällä verkkokurssilla tavoittelemme pedagogisesti ”tukevaa” vaihtoehtoa tulevaisuuden opettajien osaamisen kehittämiseen dialogisesti ja autenttisesti, massiivisesti ja mikroisesti.

Tervetuloa mukaan ma 13.4. käynnistyvälle kansainväliselle  ”Making learning personal”-kurssille