Anna Mari Leinonen16463

Vieraskynä

Anna Mari Leinonen, Oppisopimusjohtaja
Helsingin kaupunki

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen, aina yrityksiin tarpeisiin räätälöity ja erittäin kustannustehokas koulutuksen järjestämismuoto. Ei ole ihme, että se on vahvasti kirjattu hallituksen kärkihankkeisiin, ammatillisen koulutuksen reformiin. Uudistusten tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen (Osaaja 2/2015) toteaa, että oppisopimuskoulutus on tärkein keino tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisellä tavalla. Tavoitteena on vähentää oppisopimuksesta työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa sekä lisätä oppisopimuskoulutuksen vetovoimaisuutta.

Oppisopimuspalvelujen kehittäminen asiakaskuuntelujen avulla

Oppisopimustoimijat ovat valmistautuneet tuleviin muutoksiin. Monia reformissa mainittuja asioita on jo kehitetty. Palveluita on muotoiltu uudelleen vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön ja yritysten tarpeita. Asiakaskuunteluiden avulla on käynnistetty laajaa keskustelua työnantajien, oppilaitosten ja oppisopimustoimijoiden kesken. Kohderyhmänä ovat olleet erityisesti nuorten oppisopimuksessa mukana olevat työnantajan edustajat ja esimiehet. Lisäksi keskustelussa on ollut mukana opettajia. Asiakaskuunteluissa on syvennetty oppisopimuskoulutuksen hyötyä yritykselle työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Asiakaskuunteluissa on teemoina ollut mm. Miten voimme parantaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tulevaisuuden oppisopimuspalvelut ja yritysten tarpeet.

kuva 1

Työantaja-asiakkaat toivovat koulutuksen alkuvaiheen huolellista suunnittelua. Kun henkilökohtainen opiskeluohjelma laaditaan yhteistyössä, jokainen osapuoli hahmottaa kokonaisuuden. Kokonaisuuden ymmärrys lisää sitoutumista.

Tulevaisuuden oppisopimuspalveluilta asiakkaat toivoivat yrityskohtaistamista, työpaikan osaamisen hyödyntämistä ja tietopuolisen opetuksen ajantasaisuutta. Oppisopimukset tulee räätälöidä yritysten tarpeisiin, hyödyntää joustavia tutkintorakenteita, tutkinnon osia. Yritykset toivoivat, että heidän osaamiseensa luotettaisiin ja sitä arvostettaisiin. Työpaikkojen oma osaaminen on hyödynnettävä koulutuksessa. Tietopuolisen koulutuksen sisältöjä ja niiden ajanmukaisuutta toivottiin parannettavan. Tärkeänä teemana nousi myös osaamisperustaisuus, olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja aito henkilökohtaistaminen.

Yritykset toivovat, että oppisopimuspalvelut löytyvät yhdestä paikasta. Yrityselämällä ei ole aikaa kontaktoida eri tahoja, vaan oppisopimuspalvelut tulee jatkossa hoitaa yrityksiä keskitetysti palvellen. Sama nousi esille myös Kauppakamarin naisjohtajien Oppisopimushaaste –kampanjassa. http://oppisopimushaaste.fi/ Hankkeen tärkein suositus oli kootut oppisopimuspalvelut, jotka toimisivat samanlaisin prosessein ja ohjeistuksin.

Oppisopimustyöpaikat mahdollistavina työpaikkoina

Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen professori Petri Nokelaisen tutkimusryhmän oppisopimuskoulutusta koskevasta tutkimuksesta on saatavina ensimmäiset tulokset. Tulosten mukaan dynaaminen työympäristö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kehittää laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. Jos työpaikan visiona on pysyvä ja muuttumaton työ, työpaikka saattaa toimia rajoittavana oppimisympäristönä.

Oppisopimuksen edellytyksiä varmistettaessa, on tärkeää tunnustella työpaikan mahdollistavuutta ja rajoittavuutta. Mahdollistavassa työpaikassa oppisopimusopiskelijalla on pääsy työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Tutkimustulosten mukaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi pääsy edisti opiskelijan relevanttien työelämävalmiuksien kehittymistä, uuden tiedon siirtymistä työpaikan käytänteisiin opiskelijan välityksellä sekä opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Opettajien rooli on merkittävä jotta työpaikoilla pysähdytään myös ajattelemaan, reflektoimaan. Asiakaskuuntelut ja oppisopimuskoulutuksesta saadut tuoreet tutkimustulokset auttavat oppisopimustoimijoita kehittämään oppisopimusta oikeaan suuntaan.

Ennakkojaksot auttavat nuoria ja yrityksiä kohtaamaan

Viime vuosina onkin kehitetty uusia tuotteita, räätälöityjä palvelupolkuja. Oppisopimuksen ennakkojaksojen tarkoitus on madaltaa yritysten kynnystä palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen. Asiakaskuunteluissa työnantajat toivoivat, että oppisopimuksen ennakkojaksot ja muut tukivaihtoehdot otetaan aktiiviseen käyttöön.

kuva 2

Kuva: Stadin oppisopimuskeskuksessa on kehitetty erilaisia ennakkojakson väyliä.

Yhtenä ennakkojakson väylänä Stadin oppisopimuskeskus on ideoinut ja toteuttanut yhdessä yritysten kanssa Työelämätreeni-valmennuksia. Treenejä on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Mukana on ollut 14 yritystä, nuoria opiskelijoita on ollut toista sataa.

Idea lähti liikkeelle, kun päätettiin etsiä ilman työtä ja koulutusta olevat nuoret ja tiedottaa heille oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta.  Aluksi rakennettiin yhteistyöverkosto, jonka kanssa etsittiin kohderyhmään kuuluvia nuoria ja annettiin heille vinkkejä työpaikan etsimiseen. Tämä ei tuntunut riittävältä. Ilmeni, että tiettyjen alojen yritykset kärsivät työvoimapulasta, mutta kynnys ”tuntemattomien” nuorten rekrytointiin ja sitoutuminen oppisopimuksen oli liian korkealla. Jatkuvassa rekrytointitarpeessa olevat yritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset kaipasivat rekrytointiapua. Päätettiin toimia nuorten ja työnantajien matcboxaajana. Työelämätreenijakson nimellä kulkenut palvelutuote kehitettiin valmentavaksi jaksoksi, jossa työnantaja ja kiinnostunut nuori kohtaavat. Työnantajalla oli mahdollisuus tutustua nuoreen ja kertoa yrityksestä/työnantajasta sekä alan työtehtävistä. Oppisopimuskeskuksen edustaja kertoi oppisopimuskoulutuksesta ja suoritettava tutkinto esiteltiin kattavasti. Työelämätreeni sisälsi myös tutustumiskäynnin rekrytoivaan yritykseen, tietoa työelämän pelisäännöistä ja valmennusta työhaastatteluun. Nuoren oli mahdollisuus tunnustella, tuntuuko ala ja koulutusmuoto oikealta. Työnantaja teki rekrytointipäätöksen treeniviikon jälkeen ja valituiksi tulleille solmittiin oppisopimukset.

Työelämätreenistä kehittyi erilaisten kokeilujen kautta yleinen treenijakso, joka on nyt keskeinen osa avoimen ammattiopiston koulutustarjontaa. Treenijaksoja on kehitetty koko ajan saatujen kokemusten kautta. Työelmätreenien idea ja sisällöt on integroitu osaksi VALMAn (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) oppisopimuksen ennakkojaksoja. Työelämä/yritystreenijaksojenkin kirjo on laajentunut. Yhteistyötä on tehty myös Respan (Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut) kanssa. Yhdessä on toteutettu Työelämätreeni-valmennus, joka sisältää valmennusviikon jälkeisen työkokeilun ennen oppisopimuksen solmimista. Työkokeilun aikainen työ on mahdollista opinnollistaa ja siten lyhentää opiskelijoiden opiskeluaikaa. Yhteistyö jatkuu edelleen ja uusia Työelämätreenejä käynnistetään jatkuvasti.

Tuki työpaikoille  – työpaikkakouluttajakoulutuksen uudet mahdollisuudet

Asiakaskuunteluissa työantajat toivoivat lisää tukea nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Toivottiin nuorten työpaikkakouluttajille omia työpaikkakouluttajavalmennuksia. Myös työpaikkakouluttajien vertaisryhmiä toivottiin. Työnantajat totesivat, että koko työyhteisö on sitoutettava mukaan ohjaamiseen. Tärkeää on kannustaa nuorta löytämään työpaikkakouluttajan lisäksi myös muut tärkeät aikuiset työpaikalta.

Työpaikkakouluttajakoulusta on kehitetty ja edelleen kehitetään saatujen palautteiden sekä tutkimushankkeessa syntyneen tutkimustiedon pohjalta. Tarkoitus on soveltaa saatu tieto työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja sen ohjaamiseen. Oppisopimustoimijoiden yhteisessä valtakunnallisissa kehittämishankkeessa etsitään uusia tapoja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen.  Tavoitteena on työpaikkaohjaajien ja – kouluttajien arjen pedagogisen osaamisen vahvistaminen.

kuva 3

Ammatillisen koulutuksen reformi on haastanut oppisopimuskoulutuksen uudistumaan siinä missä muunkin koulutuksen. Oppisopimustoimijat ovat uudistaneet toimintaansa mm. kehittämällä oman henkilöstönsä yritys- ja asiakaspalveluosaamista (brokermaista toimintaa). Valtakunnallisesta OpsoDiili -hankkeessa on käynnistynyt välittäjävalmennus, jossa lähes sata toimijaa valmennetaan yrityksen osaamiskumppaniksi

Oppisopimustoimijat ovat työelämän palveluksessa. Ne toimivat välittäjänä opiskelijoiden, työelämän, ammattiopistojen ja aikuiskouluttajien välillä. Ne hoitavat osaamistarpeiden ennakointia – tarjoavat täsmällisesti työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Kun tarkalla ja herkällä korvalla kuunnellaan, osataan entistä paremmin palvella ja räätälöidä palveluja sekä yrityksille että yksilöille. Yritysten menestyminen on keskeisin tavoite – teemme parhaamme!