Avainsanat

, , , , , ,

 

Simo Uusinoka16463
Vieraskynä

Simo Uusinoka, Lehtori
Ammatillinen erityisopettajakoulutus, HAMK

Tällä hetkellä koulutamme nuoria opiskelijoita ammatteihin, joita kaikkia ei ole vielä edes olemassa. Teknologian kehitysvauhti on päätähuimaavaa. En liene ihan väärässä väittäessäni, että teknologian jatkuvasti nopeutuva kehittyminen tarjoaa koulumaailmalle ennennäkemättömän haasteen, johon voimme vastata vain muuttamalla ja uudistamalla radikaalisti koulutustoimintaamme kaikilla tasoilla. Toisaalta asiaa voidaan tarkastella niinkin, että opetus ja oppiminen ovat aina olleet perimmiltään sukupolvien tarinan siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Tätä tarinaa on kerrottu leirinuotioiden äärellä, kiertokoulussa  ja luokkahuoneissa ja nyt sitä kerrotaan verkkomaailmassa sekä sosiaalisessa mediassa. Idea on edelleen sama mutta välineet muuttuvat.

Opetuksen ja oppimisen digitalisointi on yhteiskuntamme kärkihankkeita. Jotkut näkevät sen oppimisen tulevaisuutena ja toiset taas muistelevat kaiholla liidun kitinää liitutaulua vasten pitäen sitä ainoana todelliseen oppimiseen liittyvänä aistiärsykkeenä. Veikkaan että suurin osa meistä opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisista sijoittuu jotakuinkin puoleen väliin suhteessa tieto- ja viestintätekniikan osaamiseen ja käyttöön edellä mainitulla asteikolla.

Koulu peilaa aina sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Yhteiskunnan muutosvauhti on huikeaa. Ammatillinen koulutus on keskellä kenties historian suurinta muutostaan. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa työelämässä tapahtuvaa oppimista, ”Kun uudistamme ammatillista koulutusta, tulemme rakentamaan rahoitusmallin niin, että se tukee ja kannustaa lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista eri muodoissa” . Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry puolestaan toteaa digitalisaation murtavan koulutusalaa vapauttaen koulutuspalvelut luokista ja luentosaleista sopeutuakseen opiskelijoiden tarpeisiin ajan, paikan, oppimistyylin ja aiemmin opitun suhteen. Opettajan roolin on ennustettu muuttuvan luennoitsijasta kohti tutoria, mentoria ja valmentajaa. Tämän lisäksi haasteita ja muutospaineita ammatilliselle koulutukselle asettaa osaamisperustaisuuteen siirtyminen samoin kuin joustavien opintopolkujen johdonmukainen hyödyntäminen.

8401685134_c95ea3ab55_z

Design for all – saavutettavuus

Suomi on yhteiskuntana sitoutunut ottamaan huomioon vammaisten, eri kulttuureista tulevien ja muulla tavalla tukea tarvitsevien ihmisten erityistarpeet. Julkisten rakennusten, tietoteknisten sovellusten ja muiden julkisten palvelujen tulee olla kaikkien saavutettavissa (design for all). Koulutuksen maailmassa tämä näkyy inklusiivisen toiminnan edistämisenä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus pyritään järjestämään siellä missä muutkin tietylle alalle kouluttautuvat. Tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ajateltaessa se tarkoittaa mm. opettajien ja muiden erityisopetuksen ammattilaisten tiimityöskentelyn tukemisena ja edistämisenä. On myös tärkeää, että erityisopetuksessa käytettävien laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelussa noudatetaan saavutettavuuden periaatetta.

Verkko-opetus ja digitalisaatio ammatillisessa erityisopetuksessa

Verkko-opetuksella ja opetuksen digitalisoinnilla voidaan vaikuttaa koulutusmateriaalin laadun kohentumiseen sekä jakamisen ja saavutettavuuden parantumiseen mm. pilvipalveluiden avulla. Sen avulla voidaan monipuolistaa opetusta, ohjausta ja oppimista, mikä puolestaan motivoi opiskelijoita. Toisaalta verkko-opetuksen lisääntymisen riskinä voi olla, että opetus menee teoriapainotteisempaan suuntaan, jolloin käytännön oppiminen voi jäädä vähemmälle. Kaikille myöskään digitaalisten välineiden käyttö ei ole välttämättä mieluisaa.

Erityisen tuen tarpeen opiskelijoille verkossa toimiminen ja digitaalisten sovellusten käyttäminen tarjoaa ennen kaikkea ajasta ja paikasta vapautumista mutta toisaalta taas enemmän mahdollisuuksia saada ohjausta ja olla vuorovaikutuksessa sekä opettajien ja ohjaajien että opiskeluryhmiensä kanssa.

Sanotaan, että halutessasi vaikuttaa nuoreen ja luoda häneen luottamuksellinen suhde on sinun tunnettava maailma missä hän toimii ja vaikuttaa. Se maailma tällä hetkellä on aika monella niin sanottu verkkomaailma. Siellä nuoret toimivat ja viestivät ja siitä syystä koulun on oltava verkkomaailmassa mukana.

boy-1042683_1920

e-Opetuksen suunnittelu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarkkaavaisuus ja keskittyminen saattaa olla häilyvämpää kuin muulla opiskelijajoukolla. Aistikanavien käyttäminen saattaa myös olla erikoista. Oman toiminnan ohjaamisessa voi olla hankaluuksia, mikä vaikuttaa tehtävien loppuun saattamiseen mielekkäässä järjestyksessä.

On eräs oppimiseen liittyvä perusasia, joka erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on usein huonolla tolalla. Oppiaksesi asioita sinun täytyy uskoa siihen, että pystyt oppimaan. Erityisopiskelijoilla usko omaan kykyyn oppia on heikko. Tämä taas johtuu siitä, että he ovat epäonnistuneet monissa opiskeluun liittyvissä asioissa koulu-uransa aikana ja siitä saaneet runsaasti negatiivista palautetta. Siispä ohje numero yksi on: älä laita heitä enää epäonnistumaan. Ainoastaan onnistuneiden oppimiskokemusten myötä käsitys itsestä oppijana voi kehittyä hyvään ja positiiviseen suuntaan.

Voit vaikuttaa erityistä tukevien opiskelijoiden motivoitumiseen eOppmistapahtumaan huolehtimalla:

1. Nopeasta tehtävään sitoutumisesta

Älä anna heidän joutua odottelemaan liiaksi. Oppimistapahtuman tavoitteen täytyy olla riittävän konkreettinen ja selkeä. Selitä mahdollisimman tarkasti miten kyseessä oleva oppimistapahtuma kehittää opiskelijan osaamista ja miten se auttaa häntä henkilökohtaisesti etenemään kohti tavoitetta.

2. Motivoimalla selviytymään itse maaliin

Mikään ei kasvata opiskelijan itsetuntoa enemmän kuin selviytyminen itse annetuista tehtävistä. Auta heitä tekniikan ja välineiden kanssa mutta jätä oppiminen mahdollisimman paljon opiskelijan vastuulle. Innostuminen seuraa sopivia, konkreetteja tavoitteita, löytämistä ja oivaltamista. Toiminnan rakenne ja struktuuri on eOppimisessa tärkeää – se auttaa mm. oman toiminnan ohjauksessa.

3. Luottamalla opiskelijan tahtiin edetä oppimisessaan.

Mobiilius auttaa eli anna heidän käyttää itselleen tuttuja, omia välineitään mahdollisuuksien mukaan. Koeta rakentaa ajankäytölle vankka struktuuri, jonka sisällä voidaan joustaa.

4. Ottamalla huomioon millä tavalla opiskelijat jo toimivat verkossa

Rohkaise blogien käyttämiseen tietojen ja osaamisen jakamisessa. Twiitit ovat helppo ja nopea tapa pitää yhteyttä vaikka työssaoppijaan. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret hyötyvät usein visuaalisuudesta. Videoiden ja kuvien käyttö sekä jakaminen auttaa tehtäväksi annoissa ja arvioinnissa. Toimintaohjeita voi esimerkiksi tehdä videoina joita voi laittaa itse kohteisiin Qr koodien taakse, joita opiskelijat voivat avata omilla kännyköillään. Monet opiskelijoista tekevät tämän tyyppistä toimintaa muutenkin, joten se on heille helppoa ja motivoivaa sekä useimmiten myös hauskaa.

5. Harjoittelemalla riittävästi eOppimiseen käytettävien välineiden käyttöä

Näytä, älä kerro miten suunnittelemasi eOppimistapahtuma etenee ja miten siinä toimitaan. Kerratkaa ja taas kerratkaa niin, että pienen rohkaisun jälkeen jokainen uskoo selviänsä tehtävästä. Varmista, että käytetyt sovellukset toimivat opiskelijoiden laitteissa.

online-942410_1920

Meidän oma uteliaisuutemme ja kiinnostuksemme ohjaa oppimista ja käytämme niitä välineitä ja keinoja, jotka luonnostaan toimivat kannaltamme parhaiten. Arjessa teemme jatkuvasti havaintoja ympäristöstämme, jolloin samalla opimme kokoajan uutta. Tähän prosessiin istuvat esim. sosiaalisen median välineet ja erilaiset digitaaliset sovellukset erinomaisesti. Voimme tarkistaa havaintomme, jakaa niitä eteenpäin ja sitä kautta saada käsityksillemme vahvistusta toisilta ihmisiltä tai verkkomaailmasta reaaliaikaisesti. Löydämme kavereita joilla on samoja kiinnostuksen kohteita. Rakennamme yhdessä uutta tietoa ja osaamista.

Meidän opettajien ja kasvattajien tehtäväksi jää miettiä, miten ohjaamme tätä prosessia niin, että se hyödyttää opiskelijaamme parhaiten hänen matkallaan kohti unelmaansa, kunnes tulee hänen vuoronsa astua tarinan eteenpäin viejän rooliin.

matkapuhelin pixa